Obaveštenje o privatnosti

ACUN MEDYA sa sedištem u ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, (u daljem tekstu: „ACUN MEDYA" ili „mi" ili „Društvo“) kao rukovalac obrade podataka pripremila je za Vas ovo Obaveštenje sa željom da Vas upozna s postupkom obrade i zaštite Vaših podataka o ličnosti.

1.      Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ovo Obaveštenje?

Ovo Obaveštenje odnosi se na obradu Vaših podataka o ličnosti:

-       u svrhu registracije kandidata za casting i kontaktiranje sa kandidatima za projekat SURVIVOR i/ili učešće u budućim projektima ACUN MEDYA KFT.

2.       Koje vrste podataka prikupljamo 

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke koje ste nam ostavili stupivši u komunikaciju s nama (na primer, podatke koje ste upisali ispunivši obrazac na linku  https://survivor.rs/apply/survivor/1) (u daljem tekstu: „web stranica) ili kad ste nam se obratili telefonom, elektronskom poštom ili na neki drugi način. Podaci o kojima je reč su Vaše ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa e-pošte, visina, težina, lična fotografija, broj mobilnog telefona, država, grad, adresa, poštanski broj.

Navedene podatke prikupljamo i obrađujemo jer je to neophodno za registraciju u našu casting bazu, ali uz Vašu poseban i izričit pristanak. 

3.     Kako koristimo vaše podatke o ličnosti i temeljem kojih zakonskih propisa

U ovome slučaju, vaše podatke obrađujemo samo uz vaš pristanak, te ćemo prilikom obrade vaših podataka o ličnosti posebno zatražiti vaš izričit pristanak za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost opozvati svoj pristanak, zatražiti pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravku podataka slanjem e-maila na adresu dpo@survivor.rs ili pisanim putem, na adresu sedišta ACUN MEDYA.

Međutim, opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka koji su uz vaš pristanak obrađeni do trenutka kad ste svoj pristanak opozvali.

4.      Kako i kome otkrivamo vaše podatke o ličnosti

Mi ne prodajemo vaše podatke o ličnosti trećim stranama.

U našem Društvu samo ograničen broj zaposlenih [na primer, osoblje u odeljenju produkcije, ljudskih resursa, pravnom sektoru i IT sektoru] ima pristup vašim podacima o ličnosti kada je to potrebno. Zaposleni Društva dužni su pridržavati se obveze čuvanja poverljivosti podataka i postupati u skladu s merama propisanim za njihovu zaštitu. Zaposlenima je dopušteno da koriste podatke samo u skladu sa uputstvima Društva i u meri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadataka.

Uvid u podatke omogućićemo državnim organima, uključujući organe reda i mira, u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših zakonskih interesa (uključujući i zakonska prava trećih lica) u skladu sa propisima na snazi.

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti i trećim stranama, uključujući:

(i)              pružaoce usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku Društvu za potrebe podrške informacionim tehnologijama, sigurnosti i poslovnim resursima;

Kada je to potrebno, Društvo će dati uvid u vaše podatke o ličnosti stručnim saradnicima izvan Društva (npr. advokatima, knjigovođama, revizorima).

U nekim slučajevima, Podatke možemo po potrebi otkriti i drugim povezanim licima  Društva  za potrebe kao što su pretraživanje casting baze za pronalaženje kandidata za produkcijske projekte povezanih društava. Povezana društva poseduju odgovarajuće mere zaštite koje garantuju sigurnost prilikom otkrivanja podataka u ličnosti na navedeni način.

Podatke ćemo pokazati i trećim stranama u kontekstu moguće prodaje ili restrukturiranja Društva ili delova Društva,  preuzimanja drugih Društava i u slučaju promene u nadzornim telima Društva i s Društvom povezanih osoba. 

Društvo nastoji da sa dužnom pažnjom odabira treće strane koje su pružaoci usluga te zahteva (ugovorom ili na neki drugi način) da pružaoci usluga poseduju potrebne tehničke i organizacione mere zaštite potrebne za očuvanje sigurnosti podataka, te da podatke obrađuju isključivo u skladu s uputstvima koje će dobiti od Društva. Pružaoci usluga imaju pravo da angažuju podizvođače i tim podizvođačima mogu prenositi podatke ako je to potrebno radi pružanja usluga Društvu, pod uslovom da se i oni pridržavaju istih obveza čuvanja i zaštite podataka kao i pružaoci usluga.

5.      Skladištenje vaših podataka o ličnosti i prenos u druge zemlje

Vaši podaci o ličnosti skladište se na teritoriji Republike Srbije. Podaci se mogu preneti i skladištiti i izvan teritorije Republike Srbije u skladu sa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL). Podatke obrađuju i naši pružaoci usluga kao treća strana. Podaci se izvan Evropskog ekonomskog prostora mogu preneti samo pod uslovom da ste dali pristanak za takav prenos i da postoji adekvatna zaštita poput (1) odluke Evropske komisije o adekvatnosti u vezi [s tom ILI tim] [državom ILI državama]; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; ili (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik.

6.      Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas primerak vaših podataka o ličnosti i/ili imate pravo ispraviti podatke. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše podatke o ličnosti ili da ih prenesemo drugoj organizaciji. Takođe, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših podataka o ličnosti. Ako smo zatražili od vas pristanak za pristup vašim podacima o ličnosti, imate pravo odustati od tog pristanka. Ako vaše podatke o ličnosti obrađujemo zato što je to naš zakonski interes, imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu vaših podataka o ličnosti u određenim okolnostima.

Ova vaša prava u nekim situacijama imaju ograničenja, na primer, kad možemo dokazati da imamo na zakonu osnovane razloge za obradu vaših podataka o ličnosti. Očekivaćemo od Vas potvrdu identiteta i pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na Vaš zahtev.

Ako želite da iskoristite svoja navedena prava, molimo Vas da nam se obratite na dole navedeni kontakt. Nadamo se da ćemo moći uspešno odgovoriti na svaki Vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti. U slučaju da nismo rešili pitanje koje Vas zanima, imate pravo da se obratite telima nadležnim za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti. Nadzor nad zakonitošću prikupljanja i obrade podataka o ličnosti u Republici Srbiji vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kome možete uputiti prigovor.

7.      Koliko dugo ćemo zadržati vaše podatke o ličnosti i kako ih štitimo

Vaše Podatke zadržat ćemo samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovom Obaveštenju i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonskih prava (i zakonskih prava trećih strana). Ako smo Vaše podatke o ličnosti anonimizirali, možemo ih dalje obrađivati i o tome vas nismo dužni posebno obaveštavati.

Osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti koje ste dali u svrhu registracije kandidata za casting i kontaktiranje sa kandidatima u svrhu novih castinga i/ili učešću u budućim projektima  je Vaš izričit pristanak, te ćemo podatke obrađivati samo tokom razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje navedene svrhe ali ne duže od tri godine, osim u slučaju da svoj pristanak ograničite ili uskratite pre isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati podatke o ličnosti na koji se pomenuto uskraćivanje odnosi, osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu da obrađujemo te podatke o ličnosti i/ili je obrada tih podataka o ličnosti potrebna radi ostvarivanja naših zakonskih prava (uključujući i zakonita prava trećih strana).

 Vaše podatke skladištimo na našim sigurnim serverima.

Prenos podataka putem interneta nije u potpunosti siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše podatke, ne možemo Vam garantovati sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prenos preduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo Vaše podatke, koristimo strogo kontrolisane procedure i sigurnosne mere s nastojanjem da sprečimo svaki neovlašćen pristup.

8.      Privatnost dece

Naše društvo na ovoj web stranici ne prikuplja svesno podatke o ličnosti osoba mlađih od 18 godina. Ako je roditeljima ili starateljima poznato da su njihova deca Društvu ustupila svoje podatke o ličnosti, trebalo bi da o tome odmah obaveste Društvo. Ako Društvo utvrdi da mu je podatke o ličnosti ustupila osoba mlađa od 18 godina, Društvo će te podatke odmah uništiti na svojim serverima, osim u slučaju kad je roditelj ili staratelj izričito saglasan s time da Društvo za jasno određenu svrhu obrađuje podatke o ličnosti deteta.

Prikupljanje podataka u interakciji s maloletnicima uređeno je Obaveštenjem o privatnosti/Politikom privatnosti društva kojima pripadaju (pogledajte član o vašim pravima u prethodnom tekstu).

9.      Linkovi ka drugim web stranicama

Naša web stranica može nuditi linkovi na web stranice koje nisu pod nadzorom našeg Društva. Klik na link treće strane vodi Vas na web stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prilikom posete web stranici na koju Vas je odveo link upoznate s uslovima privatnosti te web stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naše Društvo nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

10.  Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje ili vas zanima postupak obrade vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu dpo@survivor.rs ili pismom na adresu ACUN MEDYA, 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska.

Društvo može unositi izmene i dopune u ovo Obaveštenje, te će Vas o takvim promenama obavestiti objavom novog/izmenjenog Obaveštenja na sledećem linku https://survivor.rs/apply/survivor/1.  Bićete obavešteni svaki put kada se sadržaj ovog Obaveštenja bitno menja. Molimo vas da povremeno proverite ima li kakvih izmena i dopuna u ovom Obaveštenju.